ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ

Ελεγχόμενη στάθμευση: Λήγει η προθεσμία για ειδικό σήμα

Σε συνέχεια του από 31-01-2011 Δελτίου Τύπου του Δήμου Αθηναίων που αφορούσε στις ειδικές θέσεις στάθμευσης, κάνουμε γνωστό στους κατόχους αυτών ότι η χορήγηση εκ της Διευθύνσεως Ελεγχόμενης Στάθμευσης του ειδικού σήματος λήγει την Τρίτη 15-03-2011. Από την επομένη 16-03-2011 οι υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας θα επιβάλλουν τα προβλεπόμενα από το Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας διοικητικά πρόστιμα, σύμφωνα με τις υπ’αριθμ. 2775/29-08-2005 και 1927/07-09-2009 Πράξεις Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

Υπενθυμίζουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του ως άνω ειδικού σήματος είναι η προσκόμιση, εκ μέρους των ενδιαφερομένων, επικυρωμένου αντιγράφου της σχετικής άδειας, που έχει στην κατοχή του ο αιτών και η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ, ανεξάρτητα από τον φορέα εκδόσεώς της (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων ή Τροχαία Αθηνών). Όσον αφορά στις ειδικές θέσεις για συγκεκριμένα οχήματα ατόμων με αναπηρίες και σε περίπτωση κωλύματος αυτών να προσκομίσουν οι ίδιοι τα απαραίτητα δικαιολογητικά, απαιτείται και εξουσιοδότηση νομίμως θεωρημένη.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Διεύθυνση Ελεγχόμενης Στάθμευσης, Αγ. Κωνσταντίνου 14 (τηλ. 210/3259080, fax: 210/3259076), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Δευτέρα-Παρασκευή 08:00-14:00.

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s