Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες στο Δήμο μας.

athinais
Έλαβα την παρακάτω πολύ ενδιαφέρουσα (και ανθρώπινη) πρόταση και την θέτω υπ’ όψιν σας. Εδώ τέτοιες προτάσεις, που στοχεύουν στη βοήθεια συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, θα βρίσκουν πάντα τη θέση τους …

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΘΗΝΑΪΣ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων» στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.

1. Στόχοι/αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης:

Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η προώθηση στην απασχόληση 80 ανέργων προερχόμενων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

 • μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών
 • ειδικές κατηγορίες γυναικών με έμφαση στις μονογονεϊκές οικογένειες
 • άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια

 Ειδικότερα  από τους 80 ωφελούμενους,

*      οι 14 θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση

*      οι 54 θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις και θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας

*     και οι 12 θα ιδρύσουν μια κοινωνική επιχείρηση.

2. Δικαίωμα συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν αθροιστικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

α) να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.

β) να είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή του Δήμου Αθηναίων

γ) να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω Κατηγορίες Ευάλωτων Ομάδων:

 • Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
 • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια
 • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών

3. Αιτήσεις και Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Υποχρεωτικά:

 1. Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής
 2. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 3. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή σχετική υπεύθυνη δήλωση
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση
 5. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας σε ισχύ
 6. Βεβαίωση Εξατομικευμένης Προσέγγισης από τον ΟΑΕΔ
 7. Φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας

Προαιρετικά (εφόσον υπάρχουν):

 1. Φωτοτυπία πτυχίου σπουδών / ξένων γλωσσών
 2. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης
 3. Βιογραφικό σημείωμα

4. Προθεσμίες και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής:

Όσοι/ες επιθυμούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής στις δράσεις που περιλαμβάνει η Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου –εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή- να προσέρχονται από 28/2/2013 με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και να καταθέτουν αίτηση στις ακόλουθες διευθύνσεις:

**      Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών

Μητροπόλεως 52, 105 63, Αθήνα, τηλ. 210 3227244

**      ΜΚΟ fourElements

Βερανζέρου 1, 106 77, Αθήνα, τηλ. 210 3306086

Εναλλακτικά, οι αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στις παραπάνω διευθύνσεις, με συστημένη επιστολή.

Προσοχή – Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη. Όσες αιτήσεις υποβληθούν ταχυδρομικά, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο αν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων και τα σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Α.Σ. Αθηναΐς:

www.athinais.eu