Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προτάσεων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προτάσεων για την Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων στο Δήμο Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων στα πλαίσια του ευρύτερου σχεδιασμού που έχει καταστρωθεί για την αναζωογόνηση του κέντρου της πόλης, εξετάζει τη δυνατότητα εγκατάστασης ενός Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων. Το Σύστημα θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την εγκατάσταση και λειτουργία ενός Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων στην Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να αποκτήσουν το δικαίωμα υποβολής πρότασης, εγγράφονται στον κατάλογο των συμμετεχόντων και παραλαμβάνουν το σχετικό φάκελο. Η εγγραφή μπορεί να γίνεται είτε μέσω του δημοτικού ιστοχώρου (Internet Site: http://www.cityofathens.gr) είτε στα γραφεία του Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, 6ος όροφος (κος Βαβάκος η κα Κουτζούνη, τηλ 2105277065-2105277614).

Οι εγγεγραμμένοι μπορούν επί 20 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, να υποβάλλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις οι οποίες μαζί με τις απαντήσεις του Δήμου Αθηναίων θα διαβιβάζονται σε όλους τους εγγεγραμμένους στον κατάλογο συμμετεχόντων.

Οι εγγεγραμμένοι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν τον Φάκελο με τις προτάσεις τους, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Στο Φάκελο θα περιλαμβάνεται: (α) αίτηση συμμετοχής στην οποία θα γίνεται ρητή αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης, (β) στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι η ενδιαφερόμενη εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των Συστημάτων Κοινοχρήστων Ποδηλάτων και (γ) έκθεση με τις προτάσεις.

Η έκθεση των προτάσεων θα είναι σε γραπτή, έντυπη μορφή (τεύχος διαστάσεων Α4 + σχέδια αν απαιτούνται σε κατάλληλο μέγεθος και κλίμακα), σε ένα αντίγραφο και υποχρεωτικά το πλήρες περιεχόμενο της πρότασης σε ηλεκτρονική μορφή που να μπορεί να αναπαραχθεί σε κοινή εκτύπωση.

Η πρόταση και τα συνοδευτικά αυτής στοιχεία θα πρέπει να είναι στην Ελληνική ή Αγγλική Γλώσσα.

Το εν λόγω εγχείρημα θα πραγματοποιηθεί χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο και δεν προϋποθέτει ή συνεπάγεται την προκήρυξη διαγωνισμού, την ανάθεση εργασίας ή μελέτης, τη σύναψη σύμβασης κ.λπ., καθώς και οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση προς τους ενδιαφερομένους.

Η χρήση των στοιχείων των προτάσεων των συμμετεχόντων στην παρούσα διαδικασία θα χρησιμοποιηθεί για τον εμπλουτισμό της γνώσης και τη συμπλήρωση της εικόνας που έχει μέχρις στιγμής δημιουργηθεί στο Δήμο Αθηναίων ώστε να επιλεγεί ο καταλληλότερος τρόπος υλοποίησης και λειτουργίας του έργου. Πέραν τούτου δεν θα γίνει άλλη χρήση των στοιχείων των προτάσεων που υπερβαίνει τα όρια της παρούσας διαδικασίας.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s