Έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας

Εγκαινιάζοντας μια άλλη χρήση της σελίδας, στο εξής θα δημοσιεύονται μερικές οδηγίες που μπορούν να φανούν χρήσιμες σε κάποιους. Η ενημέρωση βασίζεται στο κείμενο που εξέδωσε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. υπό τον τίτλο “Οδηγός άσκησης από 1-1-2011 πρόσθετων αρμοδιοτήτων του προγράμματος Καλλικράτης από τους Δήμους”.

Το θεσμικό πλαίσιο είναι το εξής :
α) Ν.57/1973 (ΦΕΚ 149/19-7-73, τ. Α΄) «Περί λήξης μέτρων κοινωνικής προστασίας των οικονομικά αδυνάτων».
β) Ν. 139/25-8-75 (ΦΕΚ 176, τ. Α΄) «Περί κυρώσεως της εν Νέα Υόρκη την 28-9-1954 υπογραφείσης Διεθνούς Συμβάσεως και του συνοδεύοντος ταύτην παραρτήματος περί του καθεστώτος των ανιθαγενών»
γ) Υ.Α. αριθμ.3324/1-11-02 «Περί καθορισμού υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας στα Ε/Γ και Ε/Γ-Ο.Γ συμβατικά και ταχύπλοα πλοία».
δ) Ν. 3242/04 (Φ.Ε.Κ. 102,τ.Α΄) και
ε) Ν. 3448/06 (Φ.Ε.Κ. 57,τ.Α΄) σύμφωνα με τις οποίες η υπηρεσία προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών.

Η διαδικασία για την έκδοση των πιστοποιητικών είναι η εξής:
α) Κατάθεση αίτησης συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Δήμου και χορήγηση αρ. πρωτοκόλλου με άμεση γνωστοποίηση του συγκεκριμένου αρ. πρωτ. εγγράφως στον ενδιαφερόμενο.
β) Η αίτηση χρεώνεται στην υπηρεσία που ασκεί την κοινωνική πολιτική και από τον
προϊστάμενο του τμήματος ή τον διευθυντή, στον αρμόδιο υπάλληλο.
γ) Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει τα δικαιολογητικά και παραδίδει το σχετικό φάκελο στον Κοινωνικό Λειτουργό για διεξαγωγή Κοινωνικής Έρευνας, ο οποίος, μετά την διεξαγωγή της, συντάσσει Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας με σχετική πρόταση.
δ) Ο αρμόδιος υπάλληλος ετοιμάζει Εγκριτική ή Απορριπτική Απόφαση λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που αναφέρονται αναλυτικά στην παραπάνω παράγραφο για το θεσμικό πλαίσιο. Την Απόφαση υπογράφει ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
ε) Ο αρμόδιος υπάλληλος ολοκληρώνει τη διαδικασία με τον πολίτη, παραδίδοντας την απόφαση και φροντίζει για την ενημέρωση του πρωτοκόλλου της υπηρεσίας, καθώς και για την ενημέρωση του αρχείου του τμήματος.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τον πολίτη είναι :
α) Αίτηση του πολίτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, συνοδευόμενη από εκκαθαριστικό της εφορίας, ή – σε περίπτωση που δεν υποχρεούται για την υποβολή φορολογικής δήλωσης – Υπεύθυνη Δήλωση εγκεκριμένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι δεν έχει περιουσιακά στοιχεία, και έντυπο Ε9, εάν υπάρχει.
β) Η αίτηση συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του πολίτη, όπου δηλώνει το λόγο για τον οποίο ζητά το πιστοποιητικό.
γ) Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η υπηρεσία που ζήτησε το πιστοποιητικό και ο λόγος που θα χρησιμοποιηθεί.
δ) Εάν κριθεί σκόπιμο, η υπηρεσία αναζητά αυτεπάγγελτα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s